Reflecties

Aangetekende brief naar minister Ben Weyts.

Diegem, 18 oktober 2021

Geachte heer Minister,

Bij deze schrijven wij Uw Excellentie aan als leden van de VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 (zie Belgische Staatsblad 2021-09-08 / 0352543).

Onze VZW strekt ertoe zich belangeloos in te zetten voor de bescherming van de mensenrechten zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en in concreto :

-        Informatie te verstrekken over de eventuele nevenwerkingen van de vaccins tegen (varianten van) het coronavirus en over de gevolgen voor de samenleving op financieel, sociaal en psychologisch vlak;

-        Keuzevrijheid in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te bevorderen;

-        Als meldpunt concrete schadegevallen en diverse klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te verzamelen;

-        Informatie te verzamelen en registreren in verband met alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van aan het coronavirus gerelateerde maatregelen;

-        Concrete meldingen van schadegevallen en/of andere klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te screenen zodoende de schadelijders/klagers gericht te helpen zoeken naar een oplossing voor hun probleem;

-        Gezamenlijke acties voor te bereiden en te coördineren ter bescherming van het algemeen belang;

-        Het probleem van vaccinatieschade openlijk bespreekbaar te maken.

De jongste maanden werden we overstelpt met vragen, klachten en bezorgdheden van mensen die geconfronteerd werden met discriminatie binnen schoolentiteiten, met meegaand pesterijen en uitsluitingsgedrag omwille van de niet-vaccinatie van hun kinderen.

Het gaat hier om een significante groep mensen.

Ofschoon er geen vaccinatieplicht is, want daarvoor bestaat geen legitieme basis, moeten we vaststellen dat er binnen de directie van de scholen toch beslissingen worden genomen die de facto tot vaccinatie verplichten, op gevaar af gediscrimineerd en uitgesloten te worden. 

Deze directieven wijken ook onderling af, zodat wij Uw Excellentie vragen om toe te zien op een uniform beleid, wat de bestaande ongelijkheid en de vastgestelde discriminatie moet wegwerken.

De beslissingen van scholen die de jongeren in realiteit verplichten om zich te laten vaccineren zijn overigens in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna : EVRM), nl. het recht op eerbiediging van het privéleven) en artikel 14 van datzelfde verdrag nl. het verbod op discriminatie.

Komt daar nog bij dat er zich, en al zeker bij jongeren -die vaak ook niet oordeelsbekwaam zijn- een probleem stelt van het recht op een geïnformeerde toestemming (informed consent),  dat in het Belgisch recht verankerd ligt in artikel 8 § 1 van de Wet betreffende de rechten van de patiënt de dato 22 augustus 2002.

Vooraleer tot vaccinatie wordt overgegaan, wordt immers niet op systematische wijze informatie verstrekt over de risico’s en bijwerkingen van de vaccins en gebeurt dit noch op individuele, noch op collectieve basis.

De “prikbus” biedt ruim onvoldoende informatie aan de jongeren en hun medisch profiel wordt niet op accurate wijze gescreend. Zo kan de jongere zich mogelijks niet zelfstandig herinneren dat hij of zij als baby allergisch heeft gereageerd op bepaalde medische behandelingen.

De gebrekkig geïnformeerde toestemming bij de vaccinaties is des te meer problematisch nu, niet alleen onder de bevolking, maar ook onder wetenschappers de nodige twijfel en discussie bestaat over de bijwerkingen en doeltreffendheid (op lange termijn) van de vaccins die thans in België worden ingezet tegen het coronavirus.

Het wetenschappelijk onderzoek naar deze vaccins bevindt zich thans nog in een onderzoeksfase – de fase 3 van het klinisch onderzoek (zie evaluatie van de vaccins door het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA) en pas tegen eind december 2023 kan duidelijkheid verwacht worden over de doeltreffendheid en veiligheid (bijwerkingen) van de vigerende vaccins. Dit maakt de noodzaak van een grondige informatiestrekking, preventieve screening en opvolging van de gezondheidstoestand van de patiënt uiterst essentieel.

In dit verband mag ook de psychische druk niet worden onderschat die op de niet-gevaccineerde kinderen wordt gelegd, ook door de CLB’s, zo blijkt uit onze rondvraag en reacties van zij die ons massaal hebben aangeschreven.

Tot slot krijgt de VZW ook vele meldingen dat de jongeren in de klassen publiekelijk worden bevraagd of ze al dan niet gevaccineerd zijn, wat evenzeer strijdig is met hun privacyrechten zoals gewaarborgd door GDPR en ook artikel 8 EVRM, en die ook voor minderjarigen gelden en beschermd moeten worden.

Op grond van deze overwegingen vragen wij Uw Excellentie een transparant, strikt en uniform en vooral menselijk beleid voor te staan conform GDPR en het EVRM, en in overeenstemming met de hiervoor aangehaalde principes die overigens in rechte afdwingbaar zijn.

Met alle hoogachting,

Namens de VZW,