Reflecties

U wenst een melding te doen?

Via deze weg willen we opnieuw jullie aandacht vragen voor de schitterende en broodnodige initiatieven van VZW Legal Hearts. Sinds korte hebben ze een prachtige website die u zeker eens moet bezoeken.

https://legalhearts.org/

VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 door en voor burgers, strekt ertoe zich belangeloos in te zetten voor de bescherming van de mensenrechten zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

U wenst een melding te doen?

U kan melding doen van elke vorm van (indirecte) discriminatie ten gevolge van de maatregelen en/of de vaccinatie’plicht’, of anderzijds van rechtstreeks bewijsbare lichamelijke schade veroorzaakt door het Covid-19-vaccin.

Gelieve een korte beschrijving van uw casus betreft bovengenoemde klachten te mailen naar legalhearts@protonmail.com en dit voorzien van uw naam en telefoonnummer. Een van onze medewerkers zal u contacteren voor verdere opvolging.

Alle weerhouden klachten worden uiterst discreet, na zorgvuldige triage, verwerkt door een juridisch-medisch deskundig team. Onze bedoeling is om de overheid, de media en het publiek te kunnen wijzen op de ernst van deze meldingen.

Daarom wordt samen met de persoon die de klacht gemeld heeft, beslist of het dossier voorgelegd wordt aan een hooggespecialiseerd advocatenteam voor een verdere grondige analyse teneinde zijn/haar rechten te vrijwaren.

Tijdens een eerste gesprek zal er getoetst worden of en hoe zij hun nieuwe cliënt optimaal kunnen dienen. Er wordt nagegaan of hun diensten aansluiten bij zijn/haar behoeften en specifieke situatie. Cliënt komt te weten wat er van hen kan verwacht worden en onder welke voorwaarden.

Wat is de concrete missie van de VZW?

Informatie te verstrekken over de eventuele nevenwerkingen van de vaccins tegen (varianten van) het coronavirus en van hun gevolgen voor de samenleving op financieel, sociaal en psychologisch vlak; 

Keuzevrijheid in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te bevorderen;

Als meldpunt concrete schadegevallen en diverse klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te verzamelen;

Informatie te verzamelen en registreren in verband met alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van aan (varianten van) het coronavirus gerelateerde maatregelen;

Concrete meldingen van schadegevallen en/of andere klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus te screenen zodoende de schadelijders/klagers gericht te helpen zoeken naar een oplossing voor hun probleem; 

Gezamenlijke acties voor te bereiden en te coördineren ter bescherming van het algemeen belang;

Het probleem van vaccinatieschade openlijk bespreekbaar te maken.