Visie

Vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding zijn de kernwaarden van Factor V. Ze zijn onafscheidelijk, als de drie ‘delen’ van een medaille: voorzijde (vrijheid), achterzijde (verantwoordelijkheid) en het lint (verbinding).

Vrijheid

De mens is van nature vrij, van lichaam en van geest. Wij worden geboren als niemands bezit, ook niet dat van een overheid en dat hoort levenslang zo te blijven. De mens beschikt over de volle zelfbeschikking over zijn eigen leven, zonder daar evenwel een ander mee te schaden. Een overheid legt regels op om een samenleving te organiseren, maar die regels zijn evenwichtig, proportioneel en rechtvaardig, gericht op het maximaal vrijwaren van de menselijke integriteit, waardigheid en gezondheid. Pluralisme is de basis van de samenleving. Het open en vrije maatschappelijke debat is heilig, met een ongecensureerde wetenschap, pers en publieke opinie voorop.

De Grondwet en internationale verdragen beschermen de grondrechten van elke burger. Overheden dienen deze actief als richtsnoer en toetssteen te gebruiken voor elke beleidskeuze die ze maken.

Verantwoordelijkheid

Een vrij mens neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen leven en voor zijn gemeenschap. Overheden stimuleren en ondersteunen hun burgers in dat verantwoordelijkheidsgevoel en richten ‘de zorg’ daarnaar in. Zo wordt hoog ingezet op preventieve ondersteuning en op open, eerlijke communicatie omtrent vrije gezondheidskeuzes.

Ook op het vlak van geestelijk welzijn ondersteunt de overheid de vrije, creatieve essentie van elk individu. Elk mens is geboren met een unieke blauwdruk van talenten en kwaliteiten, waarmee hij een eigen en zinvolle bijdrage kan leveren aan het geheel.

Verbinding

Als vrijheid en verantwoordelijkheid de twee zijden van de medaille zijn, dan is verbinding het lint waarmee deze rond de hals hangt. We zijn als mensen vrij en verantwoordelijk en samen verbonden in ons mens-zijn. Een sterk sociaal weefsel is een fundament van een samenleving. Een overheid staat onvoorwaardelijk reële en niet enkel virtuele sociale contacten toe, vanuit de wetenschap dat nabijheid en fysieke uitwisseling essentieel zijn voor het menselijk welzijn.